Palvelut

Työnohjaus

TYÖNOHJAUSTA JOHTAJILLE, ESIMIEHILLE JA TYÖYHTEISÖILLE.

Johdon työnohjaus antaa esimiehille ja johtajille mahdollisuuden keskustella omasta työstä, sen haasteista ja kehittymistarpeista johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Johtamiseen ja työnohjaukseen erikoistunut työnohjaaja on Sinulle luotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa voit jakaa työhön liittyviä asioita ja kokemuksia. Tavoitteellinen 1-3 vuoden työnohjaus mahdollistaa Sinulle henkilökohtaisen, ammatillisen ja organisatorisen kehittymisen – se on hyvää johtajuutta tukeva työkalu. Johdon työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.


Työyhteisön työnohjaus on oivallinen mahdollisuus pysähtyä yhdessä työelämän perusasioiden ympärille. Yhteinen ymmärrys perustehtävästä ja sitä tukevista rakenteista vaikuttavat siihen, miten yhteistyö työyhteisössänne toimii. Ammatillisen vuorovaikutuksen kehittyminen vaikuttaa työilmapiiriin myönteisesti. Pysähtyminen näiden perusasioiden äärelle voi vaikuttaa työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin, sitoutumiseen ja työn tuloksellisuuteen.Työnohjaus vaatii ohjattavilta motivaatiota, halua pohtia ja kehittää omaa toimintaansa.


Työnohjaus käynnistyy yhteydenotosta, jonka jälkeen keskustelemme yhteisessä neuvottelussa tarpeistanne ja arvioimme, onko työnohjaus oikea tapa vastata niihin. Tämä alkukeskustelu ei sido vielä mihinkään. Mikäli päätämme aloittaa yhteistyön, teemme kirjallisen sopimuksen, jossa on kirjattuna työnohjauksen osallistujat, sen tavoite, kesto, kertakestoisuus, hinta, ja menettely työnohjauksen peruuntuessa tai keskeytyessä. Varsinaiset työnohjaustapaamiset ovat säännöllisesti 2-4 viikon välein ja työnohjausprosessi kestää yleensä 1-3 vuotta. Sopimus sisältää option työnohjauksen jatkumisesta samoilla maksu- ym. ehdoilla seuraavat kaksi vuotta. Ohjaustapaamiset onnistuvat tarvittaessa myös nettiyhteyden kautta. 

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.


Voit kysyä minulta myös työnohjauksen työnohjausta (ToTo).

Coaching

COACHINGIA JOHTAJILLE, ESIMIEHILLE JA YRITTÄJILLE.

Coaching tarjoaa luotettavan mahdollisuuden tavoitteelliseen keskusteluun koulutetun coachin kanssa. Coachingin avulla pohdit aktiivisesti vaihtoehtoja, tarkennat ajatteluasi ja toimintaasi selkeän tavoitteen mukaisesti. Se keskittyy hyvinvointiisi kokonaisvaltaisesti, vaikka tavoitteena olisikin tuoda toimintaasi lisää tehoa ja tuloksia.
Coachingin tavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisten ratkaisujen hakemista esim. ajanhallinnan haasteisiin tai palaverirakenteiden uudistamiseen. Tavoitteet voivat liittyä myös oman työroolisi syvempään kehittämiseen esim. oman johtajaroolin määrittelyyn tai itsensä johtamiseen liittyen.  Suosittelen coachingia lämpimästi erityisesti organisaation johdon tai muiden avainhenkilöiden kehittymisen tueksi, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.


Coaching käynnistyy yhteydenotosta, jonka jälkeen tapaamme yhteisessä neuvottelussa. Ensimmäinen neuvottelu ei sido sinua vielä mihinkään, vaan siinä keskustelemme mm. tavoitteistasi ja mietimme voisiko coachingista olla hyötyä Sinulle. Coachingprosessiin kuuluu yleensä 6 – 10 tapaamista puolen vuoden aikana ja itsenäiset, tapaamisten välillä suoritettavat tehtävät.


Coachingiin kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja valmentajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Valmennukset

Esimiesvalmennuksen avulla saat ymmärrystä ja välineitä oman esimiesroolisi ja vaikutustapojesi kehittämiseen, ryhmien johtamiseen ja fiksusti toimimiseen arjessa. Keskeistä valmennuspäivissä on kokemuksellinen oppiminen samassa asemassa olevien kesken. Kokemusten jakaminen tukee ammatti- ja työidentiteettisi rakentumista ja vahvistumista. Valmennuksessa hyödynnetään aktivoivia menetelmiä kuten oppimispäiväkirjaa, porinaryhmiä ja muita fasilitointimenetelmiä.

Muutosvalmennuksessa saatte tilaa ja aikaa yhteiselle ajattelulle. Tapaamisissa on mahdollisuus ”sanoittaa” näkyväksi ajatuksia, tunteita ja tulkintoja ja tuoda julkiseksi niitä puheita, joita mahdollisesti kahvipöydissä ja käytävillä muutoksesta puhutaan. Tavoitteena on eteenpäin suuntautuvaa työskentelyä, joka arvostavalla tavalla lisää kykyä nähdä muutoksessa mahdollisuuksia. Valmennuksessa osallistetaan kaikki muutoksessa olevat, niin että yhdessä työskentelevä ryhmä saisi mahdollisuuden muodostaa riittävän yhteisen suunnan tulevaisuudelle.

Valmennukset räätälöidään yhteisön tarpeisiin sopiviksi. Valmentajana roolini on osallistaa, mahdollistaa vuorovaikutus sekä lisätä sitoutumista.

©2019 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns.
Powered by Kaswe. Portrait photos by Sonja Hagström Photography.